Gwarancja

Gwarantem jest firma LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa z siedzibą w Miętnem

ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

NIP: 826 219 42 80

REGON: 363917131

 1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu przez nabywcę finalnego, z wyłączeniem baterii, ładowarek, kabli i słuchawek stanowiących akcesoria przy produkcie, które są objęte 6-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 2. W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest nawiązać kontakt z Centralnym Punktem Serwisowym (CPS) Gwaranta za pomocą systemu zgłoszeń door to door (DTD) poprzez panel serwis.krugermatz.com lub telefonicznie pod numerem (025) 685 00 88. Po przekazaniu informacji dotyczących problemu, Klient otrzyma wskazówki mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.
 3. Gwarant świadczy usługi gwarancyjne w zakresie produktów oferowanych pod marką Krüger&Matz.
 4. Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez CPS lub inne upoważnione przez Gwaranta autoryzowane punkty serwisowe. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Centralny Punkt Serwisowy uważa się firmę LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady sprzętu w okresie ważności gwarancji - zostanie ona bezpłatnie usunięta w okresie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu serwisowego. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 6. Sprzęt przeznaczony do naprawy powinien być dostarczony do CPS w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 7. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego dowodu zakupu.
 8. CPS może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb zabezpieczających lub zmiany oprogramowania przez osoby nieupoważnione.
 9. Gwarancja nie obejmuje sprzętu:
  • użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącą na wyposażeniu sprzętu,
  • uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową)
  • posiadającego uszkodzenia mechaniczne, m.in. wywołane upadkiem, zarysowaniem itp.
  • zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
  • uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji
  • powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
  • posiadającego uszkodzone punkty wyświetlacza zgodnego ze specyfikacją i normami producenta
  • uszkodzonego podczas transportu urządzenia do serwisu z naruszonymi plombami producenta.
 10. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej   obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.
 11. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania urządzenia, w tym również oprogramowania wewnętrznego (firmware). Gwarancja dotyczy tylko nośnika, na którym dokonano zapisu.
 12. Dane zawarte w urządzeniu, jak też w dostarczonych z nim pamięciach masowych, mogą ulec wykasowaniu w procesie naprawy. Serwis nie wykonuje kopii zapasowych danych zawartych na tych nośnikach i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub CPS) klient pokrywa koszty sprawdzenia sprzętu oraz koszty transportu urządzenia do i od punktu serwisowego (koszt brutto 30 PLN).
 14. Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.
 15. Po dokonaniu naprawy, sprawny sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas procesu zgłaszania usterki. Serwis wysyła sprzęt na terenie Polski.
 16. Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części i modułów będą automatycznie przeniesione na Gwaranta.
 17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium