Ogólny regulamin konkursówOgólny regulamin konkursów prowadzonych w kanałach social media marki Kruger&Matz§1 

DEFINICJE

Konkursy – konkursy prowadzone na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na warunkach każdorazowo, szczegółowo określonych w Social Media („Szczegóły Konkursów”).
Organizator – organizatorem Konkursów jest właściciel marki Kruger&Matz, firma Lechpol Electronics LESZEK Spółka komandytowa, adres: Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin, KRS: 0000632649,  REGON: 363917131, NIP: 8262194280
Fundator – fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.
Social Media – oficjalne kanały społecznościowe marki Kruger&Matz, w szczególności:
Facebook - https://www.facebook.com/krugermatz/
Instagram - https://www.instagram.com/krugermatz
YouTube - https://www.youtube.com/user/krugermatz
Uczestnik – uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna.  
Nagrody – nagrody przewidziane za osiągnięcia w Konkursach, każdorazowo określone w Szczegółach Konkursów.
Komisje Konkursowe – komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora uprawnione do rozstrzygania wyników Konkursu.§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator przeprowadza Konkursy za pośrednictwem Social Media, w sposób każdorazowo określony w Szczegółach Konkursów.
 2. Konkursy mają charakter ogólnopolski, o ile Szczegóły Konkursów nie stanowią inaczej.
 3. Konkursy nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna posiadająca profil w social mediach, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 6. W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
 7. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne. §3 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w danym Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  • Warunkiem koniecznym udziału uczestnika w konkursie jest posiadanie aktywnego profilu na portalu społecznościowym, w którym ogłoszony jest konkurs.
  • Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu zamieszczonego w Social Media.
  • Potwierdzić uczestnictwo bądź przystąpić do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Szczegółów Konkursu.
 2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 3. W każdym Konkursie, na zasadach określonych w Szczegółach Konkursu, spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze określoną osobę/określone osoby które nagrodzi.
 4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
 5. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, a także podejmowania działań w zgodzie z obowiązującym prawem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy:
  • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
  • naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz powszechnie obowiązujących przepisów;
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, lub godzą w jego wizerunek i reputację.§4 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli udział w Konkursie będzie się wiązać z obowiązkiem Uczestnika do wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadczy, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.§5 

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W każdym Konkursie przewidziane są Nagrody określone w Szczegółach Konkursów.
 2. Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników danego Konkursu określoną liczbę osób które, subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie Konkursowe.
 3. Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia.
 4. Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.§6 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursów w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu oraz Szczegółów Konkursów obowiązuje odpowiednio od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej oraz w Social Media. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Lechpol Electronics LESZEK Spółka komandytowa z siedzibą w Miętnem, przy ul. Garwolińskiej 1, NIP 8262194280, REGON 363917131.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  • listownie na adres: ul. Garwolińska 1, Miętno, 08-400 Garwolin
  • przez e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją Konkursów i wydania nagród, a także prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania umowy,
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 6. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Uczestnik konkursu ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu gody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail.
 7. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,§8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursów zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników w Social Media lub za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od zakończenia danego Konkursu.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursów są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, telefon kontaktowy, miejscowość, adres urzędu skarbowego, celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody.
 3. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien skutecznie przekazać dane adresowe do wysyłki Nagrody na następujący adres Organizatora. Jednocześnie każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Social Media oraz na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
 4. Dla celów podatkowych wartość Nagród zostanie określona przez Organizatora. Każdy ze zwycięzców otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 11,11% wartości uzyskanych przez niego w konkursie nagród. Kwota ta przekazana będzie na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez Organizatora potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. Organizator wyda Nagrody zwycięzcom Konkursu bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników oraz potwierdzenia przez zwycięzcę danych adresowych.
 6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
 7. Każdy zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.
 8. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
 9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).§9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkurami należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Social Media” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej.
 2. Szczegóły Konkursów są dostępne w Social Media przez cały okres trwania danego Konkursu.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Szczegółów Konkursów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień§11

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium